معرفی

مشخصات فردی

سعید شفیعی سرارودی

نام - نام خانوادگی : سعید   شفیعی سرارودی

پست الکترونیکی : s_shafiei@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی شیمی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه صنعتی اصفهان

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی پلیمر
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه امیرکبیر

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی پلیمر
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه امیر کبیر

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مهندسی شیمی

محل خدمت : دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 1

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1391-04-01

سعید شفیعی سرارودی
سعید شفیعی سرارودی

محل خدمت :
    دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر
مرتبه علمی :
    استادیار
^